Medzirezortné cvičenie psovodov

Dňa 14.5.2014 OZ INNITOR zorganizovalo v spolupráci s OKaH PPZ súčinnostné medzirezortné cvičenie medzi kynológmi Prezídia Policajného Zboru a kynológmi zo ZVJS ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Na danom cvičení si príslušníci OKaH PPZ natrénovali vyhľadávanie omamných a psychotropných látok ako aj tabaku a tabakových výrobkov v priestoroch väznice. Následne nám príslušníci ZVJS predstavili objekt, kde sú umiestnení odsúdení. Týmto sme získali lepšiu predstavu o tom, kde príslušníci ZVJS vykonávajú svoje zamestnanie. Mali sme možnosť prezrieť si tzv. samotky ako aj otvorené oddelenie v danom bloku ciel. V popoludňajších hodinách si psovodi ZVJS a OKaH PPZ trénovali obranu so psami v nevyužitom bloku ciel. Trénovali sa hlavne obrany proti útočníkovi v celách ako aj zadržanie páchateľa na úteku. Veríme, že dané cvičenie prinieslo nové poznatky a skúsenosti pre obe zúčastnené strany a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Taktiež by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným príslušníkom za ich čas a ochotu sa podieľať na danom cvičení..