STANOVY

Občianskeho združenia OZ INNITORČlánok 1

Základné ustanovenia

1. Zriaďuje sa Občianske združenie OZ INNITOR, ako inštitúcia združujúca osoby, ktoré sa zaujímajú o strelecký šport, organizujúca súťaže, cvičenia a tréningy v streleckom športe, slúžiaca na podporu, pomoc, zviditeľňovanie, výcvik a vzdanie pocty všetkým mužom a ženám slúžiacich verejnosti v orgánoch presadzujúcich právo.

2. Občianske združenie OZ INNITOR je v zmysle Zákona SNR č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov a právnických osôb.

3. Občianske združenie OZ INNITOR (ďalej len OZ INNITOR alebo OZ), je právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.

4. Sídlom OZ INNITOR je mesto Bratislava, ul. Wolkrova 17

, PSČ 85101, pričom činnosť vykonáva na celom území SR.

5. Občianske združenie INNITOR užíva skratku OZ INNITOR.Článok 2

Programové ciele OZ INNITOR

Cieľom OZ INNITOR je formou streleckého, taktického športového klubu zabezpečovať svojim členom a príslušníkom právo presadzujúcich zložiek dostupnosť k najnovším trendom a informáciám na úseku streleckej, taktickej, zdravotníckej a špeciálnej prípravy, poskytovaním a sprostredkovaním výcviku, zvyšovaním odborných a športových znalostí, poskytovaním prednášok, praktických školení, organizovaním súťaží, školení, kultúrno-spoločenských, športových a pietnych akcií.

OZ INNITOR vníma spoločenské vákuum, ktoré existuje pri vzdávaní úcty a uctení si pamiatky tých mužov a žien v uniforme, ktorí stratili to najcennejšie pri službe verejnosti ako aj medzery pri zabezpečovaní informovanosti o najnovších trendoch výcviku, používaní taktických doplnkov, či pri osvetovej činnosti na úseku činnosti zložiek presadzujúcich právo v Slovenskej republike. OZ INNITOR si kladie za úlohu vytvoriť formu vzdania holdu pre všetkých policajtov, mestských policajtov, príslušníkov Finančnej správy, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže ako aj policajtov Vojenskej polície (ďalej len príslušníci právo presadzujúcich zložiek), ktorí zahynuli pri výkone služby. Cieľom združenia je vytvorenie pietneho miesta s celoslovenským významom, kde by sa dôstojným spôsobom vzdával hold všetkým príslušníkom právo presadzujúcich zložiek, ktorí pri službe prišli o život.

Cieľom OZ INNITOR je pri detailnom poznaní fungovania systému zabezpečiť cielenú podporu na úseku výcviku, vykonávať tréningovú, mentorskú, osvetovú, sprostredkovateľskú a podpornú činnosť pre vybratých príslušníkov právo presadzujúcich zložiek.

OZ INNITOR chce pri napĺňaní svojich cieľov úzko spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi samosprávy, s fyzickými a právnickými osobami.

Článok 3

Členstvo v OZ INNITOR

A. Druhy členstva
Riadny člen
Registrovaný člen
Čestný člen
B. Všeobecné ustanovenia

1. Riadnym členom OZ INNITOR sú členovia prípravného výboru, z ktorých sa po právoplatnosti registrácie stáva Valné zhromaždenie OZ INNITOR. Za riadneho člena môže byť absolútnou väčšinou hlasov Valného zhromaždenia zvolený registrovaný člen združenia.

2. Registrovaným členom OZ INNITOR sa môže stať každá osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami OZ INNITOR a bola prijatá za registrovaného člena valným zhromaždením OZ INNITOR na základe svojej písomnej žiadosti; na registrované členstvo v OZ INNITOR nie je právny nárok.

3. Členstvo v OZ INNITOR zaniká:

- úmrtím člena,

- zánikom združenia,

- dobrovoľným vystúpením z členstva,

- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

- vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie OZ INNITOR.

4. Dôvodom na zrušenie členstva je poškodzovanie záujmov OZ INNITOR, porušovanie stanov a programu OZ INNITOR, zneužívanie členstva a neplnenie si zverených povinností, ako aj spáchanie úmyselného trestného činu, za ktorý bol člen právoplatne uznaný vinným.

5. Podrobnosti o členstve v OZ INNITOR a výške členských poplatkov je v kompetencii valného zhromaždenia OZ INNITOR.

6. Čestným členom OZ INNITOR sa môže stať osoba, ktorá významným spôsobom prispela k dobrému menu OZ INNITOR, resp. ktorá významnou mierou prispieva na rozvoj OZ INNITOR. O čestnom členstve OZ INNITOR rozhoduje valné zhromaždenie OZ INNITOR.

C. Práva členov

- obracať sa na orgány OZ INNITOR s námetmi, návrhmi, sťažnosťami a žiadosťami o pomoc pri riešení problémov súvisiacich s činnosťou OZ INNITOR; tieto orgány sú povinné sa nimi zaoberať a do 30 dní na ne odpovedať,

- podieľať sa na činnosti združenia,

- právo na pravidelné zasielanie ponuky OZ INNITOR,

- riadny členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov OZ INNITOR,

D. Povinnosti členov

- dodržiavať Stanovy a program OZ INNITOR a všetky vnútorné predpisy vydávané a schválené orgánmi OZ INNITOR,

- platiť členský príspevok vo výške schválenej predsedníctvom OZ INNITOR,

- vykonávať zverené funkcie a úlohy, chrániť a ošetrovať majetok OZ INNITOR,

- vystupovať v duchu morálnych zásad, slušného správania a ľudskej znášanlivosti, dbať o dobré meno OZ INNITOR.Článok 4

Organizačná štruktúra

Orgány združenia:
a) Najvyšší orgán

b) Výkonný orgán

c) Štatutárny orgán

d) Kontrolný orgán

K bodu a) Najvyšší orgán združenia je Valné zhromaždenie utvorené z riadnych členov združenia

- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

- volí a odvoláva členov predsedníctva, predsedu združenia a kontrolný orgán,

- schvaľuje prijatie nových členov

K bodu b) Výkonným orgánom OZ INNITOR je predsedníctvo

- predsedníctvo zasadá spravidla 1 krát do roka, zasadnutie zvoláva predseda OZ

- predsedníctvo rozhoduje uznesením,

- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,

- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu

K bodu c) Štatutárnym orgánom OZ INNITOR je predseda a podpredseda

- predseda a podpredseda je volený 2/3 väčšinou valným zhromaždením,

- predseda zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu,

- do pôsobnosti predsedu patrí konanie menom OZ INNITOR, zabezpečenie vedenia prvotnej evidencie a účtovníctva podľa platných právnych predpisov, zabezpečovanie pracovnoprávnych vzťahov a personálnej politiky ak takého vzťahy vzniknú, uzatváranie zmlúv, disponovanie prostriedkami na účte, vypracovanie správ o hospodárení

K bodu d) Kontrolným orgánom OZ INNITOR je revízna komisia

- revízna komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov,

- členovia a predseda revíznej komisie sú volení valným zhromaždením 2/3 väčšinou hlasov,

- členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,

- revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenieČlánok 5

Majetok a hospodárska činnosť

1. OZ INNITOR hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2. Zdrojom majetku sú:

a) vklady členov a členské poplatky,

b) príjmy z darov, dotácií, grantov, príjmy z vlastnej činnosti a ostatné príjmy.

3. OZ INNITOR vykonáva správu vlastného účtu.

4. OZ INNITOR nakladá s majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi.

5. OZ INNITOR môže byť účastníkom v spoločnostiach podľa ustanovení obchodného zákonníka za účelom získania príjmov pre zabezpečovanie hlavnej činnosti OZ INNITOR.Článok 6

Označenie OZ INNITOR

Označenie OZ INNITOR, znaky, symboly, hlavičkový papier, vlajky a ostatné označenie symbolizujúce OZ INNITOR sa môžu používať len so zvolením predsedu OZ. Propagácia OZ INNITOR tretími stranami je možná prostredníctvom schváleného loga, symbolu alebo iného označenia, ktoré bude vhodným spôsobom zverejnené.

Článok 7

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia podľa platných legislatívnych predpisov a

vnútornými predpismi OZ INNITOR.

2. OZ INNITOR zaniká v súlade s § 12 Zákona 83/90 Zb., a to buď dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu o jej rozpustení. Pri zániku OZ INNITOR sa vykoná majetkové vysporiadanie podľa § 13 Zákona 83/90 Zb. v súlade so zákonom č. 513/91 Zb., pričom likvidátora ustanovuje valné zhromaždenie OZ INNITOR.

3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.Stiahnuť vo formáte PDF 

Občianske združenie INNITOR, bolo založené ako inštitúcia združujúca osoby, ktoré sa zaujímajú o strelecký šport, organizujúca súťaže, cvičenia a tréningy v streleckom športe, slúžiaca na podporu, pomoc, zviditeľňovanie, výcvik a vzdanie pocty všetkým mužom a ženám slúžiacich verejnosti v orgánoch presadzujúcich právo.
Cieľom OZ INNITOR je formou streleckého, taktického športového klubu zabezpečovať svojim členom a príslušníkom právo presadzujúcich zložiek dostupnosť k najnovším trendom a informáciám na úseku streleckej, taktickej, zdravotníckej a špeciálnej prípravy, poskytovaním a sprostredkovaním výcviku, zvyšovaním odborných a športových znalostí, poskytovaním prednášok, praktických školení, organizovaním súťaží, školení, kultúrno-spoločenských, športových a pietnych akcií.
OZ INNITOR vníma spoločenské vákuum, ktoré existuje pri vzdávaní úcty a uctení si pamiatky tých mužov a žien v uniforme, ktorí stratili to najcennejšie pri službe verejnosti ako aj medzery pri zabezpečovaní informovanosti o najnovších trendoch výcviku, používaní taktických doplnkov, či pri osvetovej činnosti na úseku činnosti zložiek presadzujúcich právo v Slovenskej republike.
Cieľom OZ INNITOR je pri detailnom poznaní fungovania systému zabezpečiť cielenú podporu na úseku výcviku, vykonávať tréningovú, mentorskú, osvetovú, sprostredkovateľskú a podpornú činnosť pre vybratých príslušníkov právo presadzujúcich zložiek.
OZ INNITOR chce pri napĺňaní svojich cieľov úzko spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi samosprávy, s fyzickými a právnickými osobami.