Členské príspevky na rok 2024 zasielajte na číslo účtu SK35 8330 0000 0029 0043 4778 , kde ako variabilný symbol uveďte : "2024" a do popisu transakcie uveďte : "meno a priezvisko - členské 2024".
 
Členom OZ INNITOR môže byť podľa stanov osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nebola doposiaľ právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Podrobne popísané podmienky členstva nájdete v stanovách OZ ( Stiahnuť vo formáte PDF )
 
Členské na kalendárny rok je :
30 EUR pre "civilných členov"
20 EUR pre členov z radov zložiek presadzujúcich právo (ZPP)  a armády ( príslušníci ozbrojených zborov a mestských/obecných polícií )
číslo účtu: SK35 8330 0000 0029 0043 4778
 
Údaje požadované v prihláške pre fyzické osoby ( FO stiahnuť tu ) a prihláške pre právnické osoby ( PO stiahnuť tu), ktoré členovia poskytnú sú chránené v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zaplatením členského príspevku sa stávate členmi OZ INNITOR a ako členovia športového klubu môžte držať útočnú pušku na športové účely. ( po splnení podmienok v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive  v platnom znení ) V prípade, že potrebujete potvrdenie o svojom členstve s streleckom športovom klube napíšte svoju požiadavku na email: info(@)innitor.sk a uveďte adresu, kam je potrebné potvrdenie zaslať.
 
 
Podpísanú prihlášku pošlite na adresu Strelecký klub OZ INNITOR, Wolkrova 17, Bratislava, 851 01 alebo naskenovanú na adresu info(@)innitor.sk. Po schválení za člena klubu Vám bude táto skutočnosť oznámená na Váš kontaktný email. Po zaplatení členského príspevku na číslo účtu : 2SK35 8330 0000 0029 0043 4778 uveďte v poznámke svoje meno a priezvisko, Vám bude vystavený členský preukaz a obdržíte nálepku na auto.
 
Hlavná náplň OZ INNITOR.
1. OZ INNITOR vníma spoločenské vákuum na úseku vzdávania úcty príslušníkom právo presadzujúcich zložiek, ktorí pri výkone svojej práce stratili život pri pomáhaní iným. Chceme vytvoriť virtuálny pamätník a následne "kamenný" pamätník ako miesto, kde si môžme pripomenúť ich obetu.
 
2. Členom OZ INNITOR z radov príslušníkov právo presadzujúcich zložiek zabezpečiť prístup k informáciám na úseku streleckej, taktickej, zdravotníckej a špeciálnej prípravy, poskytovaním a sprostredkovaním výcviku, zvyšovaním odborných a športových znalostí, poskytovaním prednášok, praktických školení.
 
3. Organizovať pietne akcie, športové a spoločenské podujatia.
 
4. Vykonávanie ďalších podporných činností, ktoré vyplynú pri chode OZ INNITOR.