Medzirezortné cvičenie psovodov

Dňa 14.5.2014 OZ INNITOR zorganizovalo v spolupráci s OKaH PPZ súčinnostné medzirezortné cvičenie medzi kynológmi Prezídia Policajného Zboru a kynológmi zo ZVJS ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Na danom cvičení si príslušníci OKaH PPZ natrénovali vyhľadávanie omamných a psychotropných látok ako aj tabaku a tabakových výrobkov v priestoroch väznice. Následne nám príslušníci ZVJS predstavili objekt, kde sú umiestnení odsúdení. Týmto sme získali lepšiu predstavu o tom, kde príslušníci ZVJS vykonávajú svoje zamestnanie. Mali sme možnosť prezrieť si tzv. samotky ako aj otvorené oddelenie v danom bloku ciel. V popoludňajších hodinách si psovodi ZVJS a OKaH PPZ trénovali obranu so psami v nevyužitom bloku ciel. Trénovali sa hlavne obrany proti útočníkovi v celách ako aj zadržanie páchateľa na úteku. Veríme, že dané cvičenie prinieslo nové poznatky a skúsenosti pre obe zúčastnené strany a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Taktiež by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným príslušníkom za ich čas a ochotu sa podieľať na danom cvičení..

Prehliadka Múzea Petržalského opevnenia a ukážky psovodov

Dňa 17.5.2014 sme pre našich členov a ich rodiny zorganizovali prehliadku bunkra B-S 4 Lány pri hraničnom priechode BERG. OZ INNITOR pre vás v spolupráci s MPO a kynológmi odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru pripravili ukážky práce psovodov, prehliadku vojakov v dobových uniformách, prehliadku dobových zbraní a vybavenia bunkrov československého opevnenia. B-S 4 Lány je autentické múzeum v útrobách bunkru z prevojnového obdobia s čiastočne zrekonštuovanou exteriérovou a interiérovou expozíciou. Týmto sa chceme poďakovať za spoluprácu, ústretovosť a vysokú odbornú spôsobilosť členov Múzea Petržalského opevnenia ako aj psovodov a ich zverencov z OKaH PPZ.

https://www.facebook.com/pages/M%C3%BAzeum-Petr%C5%BEalsk%C3%A9ho-opevnenia/237600609625764?fref=ts http://mpo.sk/

Darovanie krvi 05.05.2014

Aj touto cesto by sme chceli vyjadriť vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili na prvej dobrovoľníckej akcií darovania krvi, ktorá sa konala dňa 05.05. 2014 vo Fakultnej nemocnici, Nitra pod záštitou občianskeho združenia OZ INNITOR a komunity www.specialunits.skGaléria Darovanie krvi máj 2014 2 3 4 5 6 7